รายละเอียด

การประกันคุณภาพทางการศึกษา / Educational Quality Assurance

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC813
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Quality Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การประกันคุณภาพทางการศึกษา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ความหมายและความสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.2 บริบทที่เกี่ยวข้องการการประกันคุณภาพ
ศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT / เอกสารพรบ.กศ.แห่งชาติ


เอกสารมาตรฐานกศ.แห่งชาติ
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

กิจกรรม : นำเสนอผลงาน อภิปราย ประกอบ PPT

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 อุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้


กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

บทที่ 3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
3.1 การศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT
อภิปราย

ทดสอบกลางภาค
กิจกรรม :ทดสอบกลางภาค

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
นิยามที่เกี่ยวข้องของการทำรายงานการประเมินตนเอง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.2 รูปแบบของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4.5 การจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้
การเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
4.6 บทบาทและหน้าที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
5.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา

บทที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
5.2 การเขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPTอภิปราย
คู่มือระบบคุณภาพอาชีวศึกษา


สอบปลายภาค
กิจกรรม :
สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน