รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 35 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 35
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Acedemic English Section 35

Aj.Krittika Inta

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 35

อาจารย์ผู้สอน