รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สิ่งที่ นศ สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
1. คู่มือปฏิบัติการ  อาจารย์อัพโหลดไฟล์ให้แล้ว  ตั้งแต่ปฏิบัติการที่ 1-11
2. สมุดแผนผังการทดลอง  เพื่อให้ นักศึกษาได้อ่านและศึกษาการทดลอง  ก่อนทำการทดลอง  หากมีขั้นตอนใดที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

3.เสื้อคลุมปฏิบัติการ (นศ สามารถสั่งซื้อได้ที่แผนกเคมี  หรือ  ซื้อต่อรุ่นพี่  หรือ ยืม เพื่อน  นักศึกษาที่ไม่มีเสื้อคลุมปฏิบัติ ไม่อนุญาติให้ทำปฏิบัติการ)

4. ไม้บรรทัด

5. เครื่องคิดเลข

6. ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ำยาลบคำผิด

7. ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกออล์

e-mail >> mintinkum@rmutl.ac.th

Facebook >>  Rachaneebhorn  Inkum

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน