รายละเอียด

นโยบายภาษีและการภาษีอากร / Tax and Tax Policy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นโยบายภาษีและการภาษีอากร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tax and Tax Policy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - นโยบายภาษีและการภาษีอากร

อาจารย์ผู้สอน