รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว_ศศ.บ.ภอ. ปี 3 (4ปี) / English for Tourism Industry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_BOAEC133
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว_ศศ.บ.ภอ. ปี 3 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Tourism Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ

ติดต่อ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ (อาคาร BLA) ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โทรศัพท์ 089 181 8118

เวลาเรียน วันศุกร์ 8.00-12.00 น.

กลุ่มเรียน Sec_1 ศศ.บ.ภอ. ปี 3 (4ปี)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว_ศศ.บ.ภอ. ปี 3 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน