รายละเอียด

การจัดการการตลาด / Marketing Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA610
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาการจัดการการตลาด

รายวิชา - การจัดการการตลาด

อาจารย์ผู้สอน