รายละเอียด

การบัญชีการเงิน sec2 / Financial Accounting sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คงสกุล เบอร์โทร.061-3230255 sec2

รายวิชา - การบัญชีการเงิน sec2

อาจารย์ผู้สอน