รายละเอียด

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร / Food Analysis and Quality Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03-061-207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Analysis and Quality Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

03-061-207 การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (2-3-3)

FOOD ANALYSIS AND QUALITY CONTROL

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ ลักษณะคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร การตรวจสอบอาหาร ระบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

รายวิชา - การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร

อาจารย์ผู้สอน