รายละเอียด

วิชาการเตรียมสหกิจหรือการฝึกงาน_ศศ.บ.ภอ. ปี 4 (4ปี) / Pre Co-operative Education/ Pre Job Internship

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_BOAEC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาการเตรียมสหกิจหรือการฝึกงาน_ศศ.บ.ภอ. ปี 4 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education/ Pre Job Internship
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ

ติดต่อ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ (อาคาร BLA) ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โทรศัพท์ 089 181 8118

เวลาเรียน วันพุธ 9.00-11.00 น.

กลุ่มเรียน Sec_1 ศศ.บ.ภอ. ปี 4 (4ปี)

รายวิชา - วิชาการเตรียมสหกิจหรือการฝึกงาน_ศศ.บ.ภอ. ปี 4 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน