รายละเอียด

การวิจัยการตลาด / Marketing Research

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA609
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัย

รายวิชา - การวิจัยการตลาด

อาจารย์ผู้สอน