รายละเอียด

สัมมนาการตลาด / Seminar in Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA613
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด เพื่อนำความรู้ทางด้านการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่าง ๆ ของการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น

รายวิชา - สัมมนาการตลาด

อาจารย์ผู้สอน