รายละเอียด

การตลาดสินค้าชุมชน / Local Product Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA620
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดสินค้าชุมชน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Local Product Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา การตลาดสินค้าชุมชน กลุ่มที่ 1

รายวิชา - การตลาดสินค้าชุมชน

อาจารย์ผู้สอน