รายละเอียด

สัมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Seminar in Food Business and Nutrition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Food Business and Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ เบอร์โทร 0850889249

รายวิชา - สัมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ผู้สอน