รายละเอียด

การบัญชีชั้นกลาง 2 sec 2 / Intermediate Accounting 2 sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นกลาง 2 sec 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Intermediate Accounting 2 sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คงสกุล เบอร์โทร.061-3230255 sec2

รายวิชา - การบัญชีชั้นกลาง 2 sec 2

อาจารย์ผู้สอน