รายละเอียด

ไมโครโปรเซสเซอร์ / Microprocessor

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไมโครโปรเซสเซอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microprocessor
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ไมโครโปรเซสเซอร์

- แนะนำบทเรียน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรลอจิก

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ชั้นตอนการออกแบบวงจรลอจิก
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การจำลองวงจรดิจิทัล
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

วงจรรวมลอจิกเกตแบบ TTL/CMOS รวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟ้า
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

วงจรคอมไบเนชั่น
วงจรเข้ารหัส/ถอดรหัส
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

วงจรมัลติเพล็กซ์/
ดีมัลติเพล็กซ์

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ฟลิปฟลอปชนิดต่าง ๆ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ทบทวน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

- ชนิดของวงจรลำดับ
- การออกแบบวงจร เชิงลาดับ

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

วงจรนับ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

- ชิฟต์รีจิสเตอร์
- หน่วยความจำ

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

การออกแบบโดยใช้สเตทแมชชีน
มัวร์แมชชีนและมิลลีแมชชีน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาลอก
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อุปกรณ์ทาง ลอจิกที่โปรแกรมได้ เช่น PLD, CPLD และ FPGA
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อุปกรณ์ทาง ลอจิกที่โปรแกรมได้ เช่น PLD, CPLD และ FPGA
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ทบทวน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

อาจารย์ผู้สอน