รายละเอียด

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน sec 2 / Financial Reporting Analysis sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน sec 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Reporting Analysis sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คงสกุล เบอร์โทร.061-3230255 sec2

รายวิชา - การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน sec 2

อาจารย์ผู้สอน