รายละเอียด

เชื้อเพลิงและสารล่อลื่น / Fuels and Lubricants

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เชื้อเพลิงและสารล่อลื่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuels and Lubricants
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรก พบกันเพื่อนัดหมาย  ที่อาคารเรียน วิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 3 ห้อง 303 

* นักศึกษาทุกคนโปรดใส่แมส  และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียน

ติดต่ออาจารย์ศราวุธ  เอกบาง โทร  080 129 3454

รายวิชา - เชื้อเพลิงและสารล่อลื่น

อาจารย์ผู้สอน