รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 41 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 SEC17
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ได้ที่ : wanich.lim@gmail.com 

รายวิชานี้จะใช้การเรียนการสอนใน google classroom ร่วมด้วย และนักศึกษาควรเตรียมความพร้อมในการสแกน QR code สำหรับการทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนน smiley

- นักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ MS TEAM ในวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 8.00-11.00 น. 

Link เข้าร่วมชั้นเรียน : https://qrgo.page.link/3KGhr

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน