รายละเอียด

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร / Art of Food Decoration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Food Decoration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์โทร 0850889249

รายวิชา - ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

อาจารย์ผู้สอน