รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม  : dEuClJlVGI

รหัสเข้าห้องเรียน สำหรับ MS Teams code : b6qa3n2

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน