รายละเอียด

วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Research in Food Business and Nutrition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research in Food Business and Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ ดังนี้

โทรศัพท์: 0835564163

email: wanvimon.pumpho@gmail.com

LineID: 0877303840

รายวิชา - วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ผู้สอน