รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / Applied Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 38 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112 SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ได้ที่ : wanich.lim@gmail.com 

รายวิชานี้จะใช้การเรียนการสอนใน google classroom ร่วมด้วย และนักศึกษาควรเตรียมความพร้อมในการสแกน QR code สำหรับการทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนน smiley

Link เข้าห้องเรียน : https://qrgo.page.link/oa1gC

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน