รายละเอียด

อุณหพลศาสตร์ / Thermodynamics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุณหพลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรก พบกันเพื่อนัดหมาย ที่อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 3 ห้อง 302   

* นักศึกษาโปรดใส่แมสและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียน

* ติดต่อ อ.ศราวุธ  เอกบาง หมายเลขโทรศัพท์  080 1293454

 

รายวิชา - อุณหพลศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์
-เทอร์โมไดนามิกส์และพลังงาน
-มิติและหน่วย
-สมบัติของระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

แนวคิดพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์ (ต่อ)
-สภาวะและสมดุล
-กระบวนการและวัฎจักร
-ความดัน และเครื่องมือวัดความดัน
-กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานและการวิเคราะห์พลังงานเบื้องต้น
-รูปแบบของพลังงาน
-รูปแบบของงาน
-พลังงานที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบ
-กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สมบัติของสารบริสุทธิ์
-สารบริสุทธิ และสถานะของสารบริสุทธิ์
-กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์
-สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบปิด
-หลักการอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปิด
-พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจำเพาะของแก๊สอุดมคติ
-พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจำเพาะของของแข็งและของเหลว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบเปิด
-กฎอนุรักษ์มวล
-งานเนื่องจากการไหล
-การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบที่มีการไหลแบบคงตัว
-การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการที่มีการไหลแบบไม่คงตัว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการที่มีการไหลแบบไม่คงตัว (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
-แหล่งพลังงานความร้อน
-กลจักรความร้อน
-เครื่องทำความเย็น-ปั๊มความร้อน
-กลจักรความร้อนคาโนต์
-เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อนคาร์โนต์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

เอนโทรปี
-อสมการของ Clausius
-กฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี
-สมดุลเอนโทรปีระบบปิด
-สมดุลเอนโทรปีระบบเปิด
-การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสารบริสุทธิ์
-การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของแก๊สอุดมคติ
-การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของของแข็งและของเหลว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังแก๊ส
-ข้อคำนึงพื้นฐานในการวิเคราะห์วัฎจักรกำลังแก๊ส
-ข้อสมมุติมาตรฐานอากาศ
-วัฎจักรดีเซล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังแก๊ส (ต่อ)
-วัฎจักรออตโต
-วัฎจักร Stirling และ Ericsson
-วัฎจักร Brayton
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังไอ
-วัฎจักรไอคาโนต์
-วัฎจักร Rankine
-ความเบี่ยงเบนของวัฎจักรกำลังไอจริงกับวัฎจักรอุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรทำความเย็น
-เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อน
-วัฎจักรคาร์โนต์แบบผันกลับ
-วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไออุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรทำความเย็น
-วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอจริง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน