รายละเอียด

โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Agricultural and Biological Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural and Biological Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตาม ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอ โครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้า และเสริมความรู้ด้านการหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทดลอง
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้าและเสริมด้านการอ่านและจับใจความในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

นักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้า และนักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้า และนักศึกษาทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน