รายละเอียด

การจัดการภัตตาคาร / Restaurant Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการภัตตาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Restaurant Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สามารถติดต่ออาจาย์ผู้สอนได้ที่ เบอร์โทร 0850889249 

รายวิชา - การจัดการภัตตาคาร

อาจารย์ผู้สอน