รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วศ.บ.อส4(4ปี) / Arts Of Using Thai

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วศ.บ.อส4(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts Of Using Thai
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

***สำคัญมาก***

 

ให้นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าเรียนในรายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ตามวันและเวลาในตารางสอนของตนเอง โดยเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

(*ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาบธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2563 โครงการพิเศษร่วมกับบริษัท ซี พี ออล จำกัด (มหาชน) ให้มาเรียนที่อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725)

        

*** หากต้องการติดต่อ อ.รัศมี  ราชบุรี  ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-574-4038***

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วศ.บ.อส4(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน