รายละเอียด

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 / Unit Operations 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Unit Operations 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGAG304 Unit Operations 1

กลุ่มเรียน ENGAG304_SEC_1(ภาคปกติ) วศ.กช.  

วันจันทร์ เวลา 13:30-18:30 น.  ห้องเรียน กษ.1-202 

อาจารย์ผู้สอน อ.อัจฉรา  ไชยยา และอาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ

Tel.087-3616203

รายวิชา - ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1

ท: บทนำ-กระบวนการผลิตทางหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา

ป : เรียนรู้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ การถาม-ตอบ

ท : การคัดแยกเบื้องต้นด้วยวิธีการลดขนาด (Size Reduction)

ป : ปฏิบัติการที่ 1 การลดขนาด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการลดขนาด

ท : การแยกเชิงกลสำหรับของแข็งและของเหลว ( การตกตะกอน )

ป: ปฏิบัติการที่ 2 การตกตะกอน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการตกตะกอน

ท : การแยกเชิงกลสำหรับของแข็งและของเหลว ( การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน)

ป: ปฏิบัติการที่ 3 การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการกรองและการแยกด้วยเมมเบรน

ท : การแยกเชิงกลสำหรับของแข็งและของเหลว ( การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน) (ต่อ)

ป: ปฏิบัติการที่ 3 การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการกรองและการแยกด้วยเมมเบรน (ต่อ)

ท: การปั่นกวนและการผสมสำหรับของแข็งและของเหลว

ป: ปฏิบัติการที่ 4 (การปั่นกวนและการผสม)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการปั่นกวนและการผสม

ท: การปั่นกวนและการผสมสำหรับของแข็งและของเหลว (ต่อ)

ป: ปฏิบัติการที่ 4 (การปั่นกวนและการผสม) (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการปั่นกวนและการผสม (ต่อ)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ท: หลักการแยกด้วยวิธีการตกผลึก

ป: ปฏิบัติการที่ 5 (การตกผลึก)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการตกผลึก

ท: หลักการแยกของแข็งด้วยวิธีการฟลูอิดไดเซชั่น

ป: ปฏิบัติการที่ 6 (ฟลูอิดไดเซชั่น)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการฟลูอิดไดเซชั่น

ท: หลักการแยกของแข็งด้วยวิธีการฟลูอิดไดเซชั่น (ต่อ)

ป: ปฏิบัติการที่ 6 (ฟลูอิดไดเซชั่น) (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการฟลูอิดไดเซชั่น (ต่อ)

ท : หลักการของวิศวกรรมอาหารที่มีความสัมพันธ์ในการทำความร้อน (รีทอร์ท)

ป : ปฏิบัติการที่ 7 การทำความร้อน (รีทอร์ท)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการฟรีทอร์ท

ท : หลักการของวิศวกรรมอาหารที่มีความสัมพันธ์ในการทำความร้อน (รีทอร์ท) (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 7 การทำความร้อน (รีทอร์ท) (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการฟรีทอร์ท (ต่อ)

ท : หลักการของวิศวกรรมอาหารที่มีความสัมพันธ์ในการทำความเย็น (แช่เยือกแข็ง)

ป : ปฏิบัติการที่ 8 การทำความเย็น (แช่เยือกแข็ง)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการแช่เยือกแข็ง

ท : หลักการของวิศวกรรมอาหารที่มีความสัมพันธ์ในการทำความเย็น (แช่เยือกแข็ง) (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 8 การทำความเย็น (แช่เยือกแข็ง) (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการแช่เยือกแข็ง (ต่อ)

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน