รายละเอียด

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / Small Business Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA212
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Small Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

จำนวน 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 2 ชั่วโมงและปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน องค์การและการจัดการ

ประเภทกลุ่ม วิชาชีพเลือก

ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความพร้อมของตนเอง ศึกษาสภาพของการดำเนินงาน ในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การช่วยเหลือและสนับสนุนของรัฐบาล การหาโอกาสและทางเลือกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการผลิต การจัดหาเงินทุน ระบบบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม

รายวิชา - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

อาจารย์ผู้สอน