รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรกพบอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนเพื่อนัดหมาย  ที่อาคารวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น  3  ห้อง 302

* นักศึกษาโปรดสวมแมส และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียน 

* ติดต่ออาจารย์ ศราวุธ   เอกบาง  เบอร์  080 1293454 

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

หัวข้อที่ 1. หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์
1.1 หลักการของกลศาสตร์
1.2 นิยามศัพท์พื้นฐาน
1.3 กฏของนิวตัน และกฏของความโน้มถ่วง
1.4 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
1.5 การดำเนินการเกี่ยวกับเวกเตอร์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 2. แรง
2.1 ความหมายและชนิดของแรง
2.2 การแยกแรงและการรวมแรงในระนาบ
2.3 การแยกแรงและการรวมแรงในปริภูมิ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ของแรง
3.1 หลักการของโมเมนต์
3.2 โมเมนต์ของแรงในระนาบ
3.3 โมเมนต์ของแรงในปริภูมิ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 4. โมเมนต์แรงคู่ควบ
4.1 หลักการของโมเมนต์แรงคู่ควบ
4.2 โมเมนต์แรงคู่ควบในระนาบ
4.3 โมเมนต์แรงคู่ควบในปริภูมิ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 5. ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง
5.1 ผลลัพธ์ของระบบแรงแบบทั่วไป
5.2 ผลลัพธ์ของระบบแรงที่จุดเดียว
5.3 ผลลัพธ์ของระบบแรงร่วมระนาบ
5.4 ผลลัพธ์ของระบบแรงขนาน
5.5 ผลลัพธ์เรนช์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 6. สมดุล
6.1 นิยามและเงื่อนไขของสมดุล
6.2 แผนภาพวัตถุอิสระ
6.3 สมดุลด้วยสองแรงและสามแรงกระทำ
6.4 สมดุลในระนาบ
6.5 สมดุลในปริภูมิ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 7. โครงสร้าง
7.1 หลักการของโครงสร้าง
7.2 แรงในชิ้นส่วนโครงถัก
7.3 แรงในชิ้นส่วนโครงกรอบ
7.4 แรงในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและแรงกระจาย
8.1 หลักการของแรงเสียดทาน
8.2 จุดศูนย์กลางมวลและเซนทรอยด์
8.1 หลักการของแรงกระจาย

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หัวข้อที่ 8. แรงภายใต้ของไหลสถิต
8.1 คุณสมบัติของของไหล
8.2 ความดันของของไหลสถิต
8.3 แรงเนื่องจากของไหลกระทำกับพื้นผิวเรียบ
8.4 แรงเนื่องจากของไหลกระทำกับพื้นผิวโค้ง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 9. งานเสมือนและการเสถียรภาพ
9.1 หลักการของงานเสมือน
9.2 หลักการของการเสถียรภาพ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 10. การเคลื่อนที่ของอนุภาค
10.1 การเคลื่อนที่สัมบูรณ์
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งเป็นศูนย์
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่วิถีตรงแบบความเร่งเปลี่ยนแปลง
10.2 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 11. การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
11.1 การเคลื่อนที่สัมบูรณ์
11.2 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์
11.3 จุดศูนย์กลางการหมุนชั่วขณะ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 12. กฎข้อที่สองของนิวตัน
12.1 กฎข้อที่สองของนิวตันกับการเคลื่อนของอนุภาค
12.2 กฎข้อที่สองของนิวตันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

หัวข้อที่ 13. งานและพลังงาน
13.1 งานและพลังงานของอนุภาค
13.2 งานและพลังงานของวัตถุเกร็ง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 14. โมเมนตัมและการดล
14.1 โมเมนตัมและการดลเชิงเส้นของอนุภาค
14.2 โมเมนตัมและการดลเชิงเส้นของวัตถุเกร็ง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- นำเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน