รายละเอียด

การบัญชีการเงิน / Financial Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05000107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแม่บทการบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน สินค้า เจ้าหนี้ ส่วนของเจ้าของ การบัญชีอุตสาหกรรมอย่างง่าย และระบบใบสำคัญ

การติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษา : การใช้ไลน์กลุ่ม และ หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ 086-6038126

รายวิชา - การบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน