รายละเอียด

การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ _SEC_1 (ภาคปกติ) / Business Research and Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ _SEC_1 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Research and Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ _SEC_1 (ภาคปกติ)

อาจารย์ผู้สอน