รายละเอียด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Stategic Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเชิงกลยุทธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Stategic Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จำนวน 3 หน่วยกิต เรียนแบบทฤษฎี 2 ชั่วโมงและปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือวิชา องค์การและการจัดการ

ประเภทกลุ่ม วิชาชีพบังคับ (การจัดการ), วิชาชีพเลือก (การบัญชี)

มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบเข้าชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย โดยกรณีศึกษาประกอบการศึกษา

รายวิชา - การจัดการเชิงกลยุทธ์

อาจารย์ผู้สอน