รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก / Project Based Learning of Mechanism Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Based Learning of Mechanism Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก

ชี้แจงเกณฑ์การเรียนการสอน & แนะนำวิชา บทนำ ความสำคัญของวิชา ขอบข่ายเนื้อหา เป้าหมายการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ

ออกแบบหุ่นยนต์ เป้าหมายการใช้งาน เป้าหมายการออกแบบ
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนาแบบครั้งที่ 1
พัฒนาแบบจาก concept การออกแบบที่ระบุไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนาแบบครั้งที่ 2
พัฒนาแบบจากสัปดาห์ที่แล้ว

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนาแบบครั้งที่ 3 ผลการออกแบบสุดท้าย พร้อม Working Drawing
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

ตรวจแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ รายละเอียด การใช้สัญลักษณ์
การระบุขนาด

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามโครงร่างข้อเสนอ (Project Proposal)
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการของนักศึกษา ความเหมาะสมของงานและทรัพยากร

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

พัฒนางานครั้งที่ 1
เริ่มสร้างชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนางานครั้งที่ 2
สร้างชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้เครื่อง 3D Printing

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนางานครั้งที่ 3
สร้างชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้เครื่อง 3D Printing

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนางานครั้งที่ 4
เริ่มต้นการประกอบชิ้นส่วน (Part Assembly

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

พัฒนางานครั้งที่ 5
ประกอบชิ้นส่วนสมบูรณ์ (Full Assembly)

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

ตรวจสอบชิ้นงานขั้นสุดท้าย
ทดสอบการใช้งานจริง ทดสอบประสิทธิภาพ

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

นำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงานออกแบบที่ได้ แสดงการใช้งานจริง ข้อได้เปรียบและข้อจำกัด แนวทางพัฒนาในอนาคต

กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน