รายละเอียด

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร / Food Packaging Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Packaging Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ดังนี้

โทรศัพท์: 083-5564163
 

email: wanvimon.pumpho@gmail.com

LineID: 0877303840

รายวิชา - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

อาจารย์ผู้สอน