รายละเอียด

สัมมนาการตลาด SEC1 / Seminar in Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA613
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการตลาด SEC1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 089-1183035

รายวิชา - สัมมนาการตลาด SEC1

อาจารย์ผู้สอน