รายละเอียด

การตลาดบริการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ / Service Marketing and Customer Relationship Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA624
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดบริการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Service Marketing and Customer Relationship Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 089-1183035

รายวิชา - การตลาดบริการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

อาจารย์ผู้สอน