รายละเอียด

การควบคุมคุณภาพอาหาร / Food Quality Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมคุณภาพอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Quality Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การควบคุมคุณภาพอาหาร

อาจารย์ผู้สอน