รายละเอียด

ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน / Gasoline Engine Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Gasoline Engine Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Gasoline Engine Practice

รายวิชา - ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

อาจารย์ผู้สอน