รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม / Engineering Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนติดต่อได้ 0956763423

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน