รายละเอียด

การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ กจ.3/1 / Quantitative Decision Making in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ กจ.3/1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quantitative Decision Making in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ซินเนีย เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 1300 - 16.00 น. กจ.3/1

รายวิชา - การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ กจ.3/1

- บรรยาย - ถาม – ตอบ - Power Point - หนังสือ

 

- บรรยาย - ถาม – ตอบ - Power Point - หนังสือ

- บรรยาย - ถาม – ตอบ - Power Point - หนังสือ

อาจารย์ผู้สอน