รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรSEC_14 - วศ.บ.กช.1 / Physics 1 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรSEC_14 - วศ.บ.กช.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

FUNSC101_SEC_2 - วศ.บ.ยธ.4ปี.1

Physics 1 for Engineers

เวลาเรียน คือ วันพุธ เวลา 8.00-11.00 น.

ห้องเรียน ศท 506

อ.ผู้สอน(ประจำที่ห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารศึกษาทั่วไป)

อ.อรอุมา  เมธาเกษร 082 9324477

แนวปฎิบัติ

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ที่่แจ้งไว้

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรSEC_14 - วศ.บ.กช.1


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน