รายละเอียด

การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม / creative

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : creative
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม  : 6LGUwrXRro
MS Teams code : q98i8ev

รายวิชา - การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน