รายละเอียด

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า / Product and Brand management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product and Brand management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 089-1183035

รายวิชา - การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

อาจารย์ผู้สอน