รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม  : yDx9BiG4v9

MS Teams code : n5jlaon

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน