รายละเอียด

เคมีทั่วไป / General Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคมีทั่วไป

หน่วยที่ 1 สสารและการเปลี่ยนแปลง
1.1 สสาร ธาตุและสารประกอบ
1.2 สารละลาย คอลลอยด์และแขวนลอย
1.3 เลขนัยสำคัญ


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคต่างๆในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ ให้ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้อุปกรณ์การทดลอง การปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย แบ่งกลุ่ม
ดำเนินบทปฏิบัติการที่ 1

หน่วยที่ 2โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
2.1 โครงสร้างอะตอม
2.2 สัญลักษณ์ธาตุ ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์
2.3 ระดับพลังงานและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2การตรวจสอบไอออนบางชนิด
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 2โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
2.4 การจัดตารางธาตุ
2.5 ความสัมพันธ์ของธาตุตามตารางธาตุ


ปฏิบัติการทดลองที่ 3 สมบัติของสารประกอบไอออนิก
และโควาเลนต์

กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 3 พันธะเคมี
3.1 พันธะโคเวเลนต์
3.2 พันธะไอออนิก

ปฏิบัติการทดลองที่ 4 สารละลาย
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 3 พันธะเคมี
3.1 พันธะโลหะ
3.2 พันธะระหว่างโมเลกุล

ปฏิบัติการทดลองที่ 5 การไทเทรต
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 4 สารละลาย
4.1 ลักษณะและคุณสมบัติของสารละลาย
4.2 ชนิดของสารละลายปฏิบัติการทดลองที่ 6.1 กรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 4 สารละลาย
4.3 การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยต่างๆ

ทบทวนปฏิบัติการ ปัญหาการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง
การสรุป อภิปรายผล

ทบทวน ซ่อมเสริม
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : แบบทดสอบกลางภาคเรียน
ดำเนินการสอบตากำหนดการของมหาวิทยาลัย

หน่วยที่ 5กรด เบส เกลือ
5.1 สมบัติทั่วไปของกรด เบส
5.2 ทฤษฏี กรด เบส
5.3 ค่า Ka , Kb
5.4 การคำนวณความเข้มข้นและค่า pH

ปฏิบัติการทดลองที่ 6.2 กรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์(ต่อ)
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 5กรด เบส เกลือ
5.5 การไทเตรทกรด เบส
5.6 เกลือ

ปฏิบัติการทดลองที่ 7 ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน

กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 6 ปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1 การเขียนสมการเคมี
6.2 ความสัมพันธ์ของสารในสมการเคมี
6.3 เลขออกซิเดชัน
6.4 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน และรีด๊อกซ์

ปฏิบัติการทดลองที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 6 ปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.5 การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.7 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา
6.8 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิบัติการทดลองที่ 9 สมดุลเคมี
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 7 สมดุลเคมี
7.1 ความหมายและคุณสมบัติของสมดุลเคมี
7.2 ค่าคงที่ของสมดุล
7.3 ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
7.4 การคำนวณค่าคงที่สมดุล
7.5 ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี

ปฏิบัติการทดลองที่ 10 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 8 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์
8.1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน


ปฏิบัติการทดลองที่ 11 การทดสอบอนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่ 8 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

8.2 อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน


ปฏิบัติการทดลองที่ 12 การวิเคราะห์หาค่า DO

กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง 3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วยที่9 เคมีนิวเคลียร์และ สิ่งแวดล้อม
9.1 ธาตุกัมมันตรังสี การแผ่รังสี
9.2 ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม

ทบทวนปฏิบัติการ ปัญหาการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง
การสรุป อภิปรายผล
ทดสอบปฏิบัติการ รายบุคคล
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ทบทวนและทดสอบปฏิบัติ ทดสอบ.ปฏิบัติการทดลองรายบุคล โดยจัดฐานการทดสอบ ให้ผู้เรียนเข้าสอบตามฐานและหมุนเวียนฐาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : แบบทดสอบปลายภาคเรียน
ดำเนินการทดสอบตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้สอน