รายละเอียด

การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / Scientific Thinking and Decision Making

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC103 (Sec2)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Thinking and Decision Making
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน