รายละเอียด

การบัญชี 1 / Accounting 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05000003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแม่บทการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดทำงบทดลอง และกระดาษทำการ รายการปรับปรุงขั้นพื้นฐาน การปิดบัญชี           การจัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ สมุดเงินสด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

การติดต่อระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา : การติดต่อทางไลน์ และ หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ 086-6038126

รายวิชา - การบัญชี 1

อาจารย์ผู้สอน