รายละเอียด

วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ / Safety Engineering for biological Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG313
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Safety Engineering for biological Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน 0896365401

รายวิชา - วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน