รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี
เบอร์โทรติดต่อ 0917879328 (เวลาราชการเท่านั้น)
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท. ชั้น3 (ศท.304)
กลุ่มเรียน SEC_3 - การจัดการ (4ปี) 2

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน