รายละเอียด

การบริหารโครงการ กจ.4 / Project Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA211
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารโครงการ กจ.4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผศ.ซินเนีย ผู้สอนรายวิชา การบริหารโครงการ กจ.4 วันพุธ เวลา 11.00-15.00 น.

รายวิชา - การบริหารโครงการ กจ.4

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารโครงการ ม.ธรรมศาสตร์เสริมเพิ่มเติม

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint กำหนดให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายให้ นศ. จัดกลุ่มนำเสนอโครงการในประเด็น งานบริการวิชาการแก่สังคม หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint กำหนดให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายให้ นศ. จัดกลุ่มนำเสนอโครงการในประเด็น งานบริการวิชาการแก่สังคม หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint - การศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา

 

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint - การศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน - การศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มของ นศ. ที่มอบหมาย

- บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มของ นศ. ที่มอบหมาย

- บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มของ นศ. ที่มอบหมาย

 

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มของ นศ. ที่มอบหมาย

-บรรยาย ซักถามประเด็นสงสัย อภิปรายแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัด ใช้เอกสารการสอน สื่อ PowerPoint และ workshop

อาจารย์ผู้สอน